Algemene Voorwaarden

Mijn officiŽle bedrijfsnaam is ID3 bv. Facturen en overeenkomsten worden op naam van ID3 bv geschreven.  De algemene voorwaarden van ID3 BV zijn:

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen ID3 BV, hierna te noemen ID3, en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 2. Offertes
De door ID3 gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover ID3 een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door ID3 uitvoering aan een order wordt gegeven. Indien ID3 op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities, zal opdrachtgever ID3 daarvoor betalen conform de dan bij ID3 geldende tarieven en betalingscondities.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. ID3 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ID3 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ID3 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ID3 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ID3 zijn verstrekt, heeft ID3 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. ID3 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ID3 is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ID3 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever ID3 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijzigen van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. ID3 zal de eventuele meerkosten aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen.

 

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt ID3 zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en Beeldrecht.
2. Alle door ID3 verstrekte stukken, zoals adviezen, (schets-) ontwerpen, (structuur-) schema’s zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van ID3 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. ID3 behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beeldrecht, auteursrecht en/of copyright dat op de door hem aangeleverde materialen rust.

 

Artikel 9. Honorarium
1. Het honorarium van ID3 is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht
2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is ID3 gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en ID3 hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

Artikel 10. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Opzegging door ID3 als opdrachtnemer dient evenwel met redenen omkleed te geschieden.
2. Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, is deze jegens ID3 het volledige geoffreerde bedrag schuldig.

 

Artikel 11. Ontbinding
De vorderingen van ID3 op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan ID3 omstandigheden ter kennis komen die ID3 goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
2. indien ID3 de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is ID3 bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van ID3 schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen, diensten en/of materiaal waarvan ID3 zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ID3 bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De opdrachtgever dient de door ID3 geleverde zaken bij aflevering en/of publicatie op internet te onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Gebreken of tekorten dienen binnen een week na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering of publicatie op internet schriftelijk aan ID3 te worden gemeld.
3. Indien een klacht gegrond is zal ID3 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is zal ID3 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. In geval van aansprakelijkheid van ID3 is ID3 nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief btw) van de betreffende levering of onderdeel daarvan, althans van het deel dat de opdrachtgever heeft betaald.
2. ID3 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de levertijd van ID3 of derden of als gevolg van overmacht.
3. In geen geval is ID3 aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
4. Opdrachtgever vrijwaart ID3 van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door ID3 geleverde zaken waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van ID3 of haar leidinggevende ondergeschikten.
6. Het recht van de opdrachtgever tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet uiterlijk binnen 1 maand na het constateren van de schadeoorzaak schriftelijk aan ID3 is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
De door ID3 geleverde zaken blijven het eigendom van ID3 totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ID3 gesloten overeenkomst is nagekomen.

 

Artikel 15. Betaling
1. Betaling dient binnen 30 dagen te geschieden na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer 78 49 40 495 van de Triodosbank t.n.v. ID3 BV te Lelystad. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 16. Reiskosten
Voor een bezoek op locatie wordt 60 cent per kilometer in rekening gebracht.

Artikel 17. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen jegens ID3, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is jegens ID3 de door ID3 gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien ID3 en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ID3 zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
stakingen in andere bedrijven dan die van ID3; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van ID3; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare tijdelijke of blijvende stagnatie en/of problemen bij toeleveranciers of derden waarvan ID3 afhankelijk is en algemene vervoers-, energie- en/of communicatieproblemen.
2. ID3 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden nadat ID3 haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ID3 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ID3 niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien ID3 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. verrichte werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Voor en nadelen van RVS grafmonumenten

RVS grafmonumenten en gedenktekens van RVS hebben een unieke uitstraling en combineren uitstekend met (gekleurd) glas en andere materialen als steen. Op deze site vindt u tal van unieke voorbeelden.  Voor alle monumenten gebruiken we de beste kwaliteit RVS 316 (of Inox zoals men het in BelgiŽ terecht noemt (onroestbaar)

Voordelen

 • Een grafmonument van RVS oogt strak, helder en licht. Het straalt eenvoud,  helderheid en rust uit.
 • Het RVS dat we gebruiken is het hoogwaardige RVS 316. Bestand tegen de meest agressieve stoffen.
 • Onderhoudsvrij
  RVS blijft mooi en vergt eigenlijk geen onderhoud. Af en toe moet u het eens schoonmaken.
 • Gemakkelijk schoon te houden. 
 • RVS kan op veel manier bewerkt worden en biedt daardoor veel mogelijkheden.
 • RVS combineert uitstekend met glas, steengeroest ijzer en andere materialen
 • Laser gravures en RVS passen bij elkaar. De gravures worden Ūn het RVS gelaserd en zijn daardoor erg duurzaam.
 • Ook foto's kunnen in het RVS gelaserd of gegraveerd worden.

Nadelen

 • RVS is ongelofelijk sterk en niet kapot te krijgen. Vandalen kunnen er met een hamer of steen wel deuken in slaan.
 • RVS hoogglans (als een spiegel) is gevoelig voor krassen. Als er zand op ligt en men veegt dat met een droge doek weg krijg je krasjes. (met overvloedig water wegspoelen is de juiste werkwijze) 
 • Het later toevoegen van teksten kan (afhankelijk van het ontwerp van het monument) lastig zijn. Als vooraf duidelijk is dat er later nog een naam bij moet komen kan hier rekening mee worden gehouden Mooie en bijzondere RVS grafmonumenten die je stil doen staan.
 • Roest
  RVS zelf kan niet roesten; toch zie je op RVS in de openbare ruimte soms roest. Dat is zogenaamde "vliegroest". IJzerdeeltjes die door de wind op het rvs terecht komen en daar roesten. Het RVS zelf wordt echter niet aangetast. Met een eenvoudig chemisch product valt dit eenvoudig te verwijderen.
 • Dof geworden RVS
  Mocht het RVS in de loop der jaren wat doffer zijn worden dan breng je met een auto poetsmiddel de glans snel weer terug.

 

Om tot zo'n persoonlijke invulling te komen is vooral persoonlijke aandacht en ruim tijd voor het verhaal van de nabestaanden nodig. Het komen tot een persoonlijk ontwerp samen met de nabestaanden is vaak een proces waarbij ook rouwverwerking een rol speelt.

 

Luisteren, ideeŽn aandragen, stimuleren, schetsen maken: tenslotte is niemand op de wereld hetzelfde. Alle grafmonumenten die ik maak vertellen zo hun eigen unieke verhaal. Dat maakt het grafmonument zo bijzonder; met name voor de nabestaanden, die daar zeer nauw bij betrokken zijn geweest.

 

Eer uw dierbare op persoonlijke wijze met een uniek grafmonument.